::om os‎ > ‎

Foreningsvedtægter

Vedtægter for MTB-Listen


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen “MTB-Listen” har hjemsted i Allerød kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke kørsel på mountainbike samt aktiviteter relateret hertil.

Foreningens har endvidere til formål, i samarbejde med naturstyrelsen, at at sikre løbende vedligehold og udbyggelse af MTB spor i arealerne omkring Allerød, eksempelvis Store Dyrehave, Tokkekøb Hegn, Ravnsholt skoven samt Kratbjerg.

Endvidere er det foreningens formål at arrangere og afholde MTB cykelløb, samt fælles udflugter og rejser i relation til MTB løb eller MTB relaterede aktiviteter.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 13 år.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal sker ved online registrering og indbetaling på foreningens webside eller skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. 

Kontingent for indeværende kontingentperiode tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. kontingentperioden er 1 år.  Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine  medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af December.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 8 dages varsel på foreningens hjemmeside samt ved fremsendelse af mail til foreningens medlemmer.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest to dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen 
  8. Valg af revisor 
  9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. 

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og signeres af dirigenten.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og evt. yderligere 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 13 år og har stemmeret, jf. § 9.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal inden den 1. Marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. 

Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og signatur. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i marts gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 1000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 1000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende for mål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Comments